Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Το ΕΠΑΔ δημιουργήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4635/2019 και έκτοτε αποτελεί το βασικό, οριζόντιο πλαίσιο πολιτικής για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, την ενίσχυση των υπηρεσιών μιας στάσης, τη βελτίωση της πρόσβασης στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τη θέσπιση καναλιών επικοινωνίας μεταξύ Κράτους και Πολιτών για όλα τα παραπάνω.

Οι τρεις άξονες παρέμβασης του ΕΠΑΔ

Απλές και
κατανοητές διαδικασίες

Αφορά στον διοικητικό ανασχεδιασμό και την απλούστευση διαδικασιών, στην ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και στην ενίσχυση των υπηρεσιών μιας στάσης μέσα από την ένταξη νέων διαδικασιών σε αυτές.

Ποιοτικές και
φιλικές ρυθμίσεις

Αφορά στη βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, στη διοικητική και νομοθετική κωδικοποίηση και στην εν γένει βελτίωση της ρυθμιστικής λειτουργίας της διοίκησης.

Πες μας την
πρόταση σου

Αφορά στη βελτίωση της διάδρασης μεταξύ πολίτη και Κράτους, προκειμένου να αναδεικνύονται περιοχές παρέμβασης και βελτίωσης της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σε ότι αφορά στις διοικητικες διαδικασίες εντάσσονται στο ΕΠΑΔ.

Οι δράσεις απλούστευσης σε αριθμούς

Από το σχεδιασμό στην επιχειρησιακή λειτουργία

31

Σε εξέλιξη / Υπό ανάπτυξη

100

Σε επιχειρησιακή λειτουργία

Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών ανά Τομέα

Δες όλες τις δράσεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ανά τομέα πολιτικής

Δράσεις βελτίωσης της νομοθεσίας

Δες όλες τις δράσεις βελτίωσης της ποιότητας της νομοθεσίας και της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας

Κωδικοποιήσεις

Αφορά σε όλες τις δράσεις κωδικοποίησης της νομοθεσίας (διοικητικές και νομοθετικές) που υλοποιούνται βάσει των διατάξεων του ν 4622/2019 καθώς και στην παροχή κρίσιμων πληροφοριών για την κωδικοποιητική διαδικασία

Καλή Νομοθέτηση

Αφορά σε όλες τις δράσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της νομοθέτησης και της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου να φτιάχνονται καλύτεροι νόμοι και κανονιστικά κείμενα

Καταθέστε πρόταση για απλούστευση

Συνεργαστείτε μαζί μας, συμβάλλετε με τις ιδέες σας στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.