Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) αποτελεί το πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω της καταπολέμησης της περιττής γραφειοκρατίας.

3 άξονες παρέμβασης

Απλές και
κατανοητές διαδικασίες

Διοικητικός ανασχεδιασμός και απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση και αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών, ενίσχυση υπηρεσιών μιας στάσης.

Ποιοτικές και
φιλικές ρυθμίσεις

Βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, διοικητική και νομοθετική κωδικοποίηση, βελτίωση ρυθμιστικής λειτουργίας της διοίκησης.

Πείτε μας την
πρόταση σας

Βελτίωση της διάδρασης μεταξύ πολίτη και Κράτους, ανάδειξη περιοχών παρέμβασης και υιοθέτηση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι δράσεις απλούστευσης σε αριθμούς

Από το σχεδιασμό στην επιχειρησιακή λειτουργία

44

Σε εξέλιξη / Υπό ανάπτυξη

109

Σε επιχειρησιακή λειτουργία

Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών ανά Τομέα

Δείτε όλες τις δράσεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ανά τομέα πολιτικής

Δράσεις βελτίωσης της νομοθεσίας

Δείτε τις δράσεις βελτίωσης της ποιότητας της νομοθεσίας και της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας

Κωδικοποιήσεις

Όλες οι δράσεις διοικητικής και νομοθετικής κωδικοποίησης που υλοποιούνται βάσει των διατάξεων του ν 4622/2019.

Καλή Νομοθέτηση

Όλες οι δράσεις για τη βελτίωση της νομοθέτησης και της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας που στοχεύουν στην αρτιότερη συγγραφή νόμων και κανονιστικών κειμένων.

Καταθέστε πρόταση για απλούστευση

Συνεργαστείτε μαζί μας και συμβάλλετε με τις ιδέες σας στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.