Δικαιοσύνη

10 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 5 από 10 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Έκδοση αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων στο gov.gr

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Αίτηση και παραλαβή ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη 15 διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση

Καθορισμός 15 διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και αντίστοιχων ενύπων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Α. Διαδικασίες Ειρηνοδικείων: 503810 Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 815021 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/ τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ ν. 4072/2013. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου. 1Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου. Β. Διαδικασίες Πρωτοδικείων. 503810 Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 815021 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/ τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική).

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 094255 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Μείωση και τυποποίηση πιστοποιητικών φερεγγυότητας

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Καταγραφή, ομογενοποίηση και τυποποίηση όλων των πιστοποιητικών φερεγγυότητας που αφορούν στη δραστηριότητα και λειτουργία των επιχειρήσεων. Καθιέρωση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την έκδοση του από συγκεκριμένα δικαστήρια.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 094255 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Νομική Βοήθεια

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση διαδικασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονική υπηρεσίας για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σύμφωνα με το ν.3226/2004.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 109617 Παροχή νομικής βοήθειας

Αποδέκτες: Πολίτες