Καταθέστε πρόταση για απλούστευση

Συνεργαστείτε μαζί μας, συμβάλλετε με τις ιδέες σας στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.