Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας αποτελεί το μηχανισμό αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών. Στοχεύει στη διενέργεια μετρήσεων σχετικά με την επίπτωση των δράσεων απλούστευσης στα διοικητικά βάρη και τη γραφειοκρατία και στη δημοσίευση σχετικών αναφορών.

3 τρόποι δράσης

Μετρήσεις

Διενέργεια μετρήσεων των διοικητικών βαρών διαδικασιών που εντάσσονται προς απλούστευση στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών – ΕΠΑΔ.

Εκθέσεις

Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών για τις μετρήσεις διοικητικών βαρών και για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών.

Δίκτυο Συνεργατών

Συντονισμός του δικτύου συνεργατών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που διενεργεί αξιόπιστες μετρήσεις διοικητικών βαρών.

Τελευταίες Μετρήσεις

Δείτε τις τελευταίες μετρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί

Λειτουργία συνεργείων οχημάτων

Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων

Λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Μετρήσεις ανά Τομέα

Δείτε όλες τις μετρήσεις διοικητικών βαρών ανά τομέα πολιτικής

Μεθοδολογία Μετρήσεων

Μάθετε περισσότερα για τη μεθοδολογία του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model) για τη μέτρηση διοικητικών βαρών.

Μεθοδολογία Μετρήσεων

Εκθέσεις και Αναφορές

Διαβάστε τους ετήσιους απολογισμούς της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών καθώς και άλλες σχετικές εκθέσεις και αναφορές.

Εκθέσεις και Αναφορές

Δίκτυο Συνεργατών

Δείτε όλους τους συνεργάτες του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Δίκτυο Συνεργατών