Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας δημιουργήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4635/2019 με σκοπό τη συνεχή αποτίμηση της επίπτωσης των δράσεων απλούστευσης στα διοικητικά βάρη που προκύπτουν από τις γραφιειοκρατικές διαδικασίες και τη σύνταξη σχετικών αναφορών.

Τρία βασικά σημεία αναφοράς

Μετρήσεις

Αφορά στη μέτρηση των διοικητικών βαρών σε διαδικασίες που εντάσσονται προ απλούστευση από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Εκθέσεις

Αφορά σε εκθέσεις και αναφορές που σχετίζονται με τις μετρήσεις που διενεργεί το Παρατηρητήριο αλλά και ευρύτερα για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών.

Δίκτυο Συνεργατών

Αφορά στη χρήση κάθε διαθέσιμου πόρου για τη διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων διοικητικών βαρών μέσα από ένα καινοτόμο σύστημα διακυβέρνησης και ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών

Μετρήσεις

Το Παρατηρητήριο μετρά το όφελος που προκύπτει μέσα
από την απλούστευση των διαδικασιών

Μάρτιος 2021

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

Το 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πιλοτική ex ante μέτρηση του Παρατηρητηρί...

Φεβρουάριος 2022

Δικαστική Συμπαράσταση

Η πιλοτική μέτρηση της δικαστικής συμπαράστασης αποτελεί μέτρηση μιας δικασ...

Μάρτιος 2022

Απόδοση ΑΜΚΑ κατά τη γέννηση

Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία, διενεργήθηκε από την Δ...

Μεθοδολογία

Αφορά στη μέτρηση των διοικητικών βαρών σε διαδικασίες που εντάσσονται προ απλούστευση από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών.

Εκθέσεις

Αφορά σε εκθέσεις και αναφορές που σχετίζονται με τις μετρήσεις που διενεργεί το Παρατηρητήριο αλλά και ευρύτερα για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών.

Διακυβέρνηση και
Δίκτυο Συνεργατών

Αφορά στη χρήση κάθε διαθέσιμου πόρου για τη διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων διοικητικών βαρών μέσα από ένα καινοτόμο σύστημα διακυβέρνησης και ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών.