Διακυβέρνηση και Δίκτυο Συνεργατών

Αφορά στη χρήση κάθε διαθέσιμου πόρου για τη διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων διοικητικών βαρών μέσα από ένα καινοτόμο σύστημα διακυβέρνησης και ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών.

Διακυβέρνηση και Δίκτυο Συνεργατών

Το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία οργανώνεται σε τρία επίπεδα- μηχανισμούς:

Ο Συντονιστικός Μηχανισμός Παρατηρητηρίου, συντονίζει τις δράσεις του Παρατηρητηρίου και πιο συγκεκριμένα:

  1. οργανώνει και συντονίζει τις μετρήσεις και παρέχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες προς τον Εκτελεστικό Μηχανισμό και το Δίκτυο Συνεργατών,
  2. αναπτύσσει νέες μεθοδολογίες μέτρησης της γραφειοκρατίας,
  3. διενεργεί μετρήσεις ή έρευνες σχετιζόμενες με τα διοικητικά βάρη και την ποιότητα των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης ευρύτερα,
  4. συνεργάζεται με όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για ζητήματα μέτρησης της γραφειοκρατίας
  5. εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου

Ως συντονιστικός μηχανισμός έχει οριστεί η Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Εκτελεστικός Μηχανισμός του Παρατηρητηρίου, υλοποιεί τις δράσεις του Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Συντονιστικού Μηχανισμού και πιο συγκεκριμένα:

  1. διενεργεί μετρήσεις διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών,
  2. υποστηρίζει επιστημονικά τον Συντονιστικό Μηχανισμό σε κάθε ενέργεια που του ζητηθεί,
  3. υποβάλει προς έγκριση στον Συντονιστικό Μηχανισμό μελέτες και αναφορές, καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου, την οποία και προετοιμάζει,
  4. διενεργεί ημερίδες ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας και λοιπές δράσεις ενημέρωσης για το Παρατηρητήριο,
  5. παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στο ζήτημα της μέτρησης διοικητικών βαρών.

Η έδρα του Εκτελεστικού Μηχανισμού βρίσκεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, εποπτευόμενο ΝΠΙΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Δίκτυο Συνεργατών Παρατηρητηρίου, που αποτελεί ένα δίκτυο φορέων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τα οποία συμβάλλονται με το Συντονιστικό ή τον Εκτελεστικό Μηχανισμό και συνεπικουρούν το Παρατηρητήριο στην επίτευξη της αποστολής του μέσω της παροχής στοιχείων, της διεξαγωγής μετρήσεων, της παροχής πόρων ή της πιστοποίησης των μετρήσεων ανά τομέα παρέμβασης και πεδίο δημόσιας πολιτικής. για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Παρατηρητηρίου ή για την εν γένει υποστήριξή του.