Δίκτυο Συνεργατών

Δείτε τα μέλη του Δικτύου Συνεργατών του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία που υποστηρίζουν το έργο του

Το Δίκτυο Συνεργατών Παρατηρητηρίου αποτελείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που συνεπικουρούν το Παρατηρητήριο στην επίτευξη της αποστολής του, μέσω της παροχής στοιχείων, της διεξαγωγής μετρήσεων, της παροχής πόρων ή της πιστοποίησης των μετρήσεων ανά τομέα παρέμβασης.

ΕΚΤ

ΟΟΣΑ

Ernst & Young

Deloitte

OCTANE

PriceWaterhouseCoopers

KPMG

PRIORITY

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

PLANET

Grant Thornton

DIADIKASIA