Καλή Νομοθέτηση

Η Καλή Νομοθέτηση αποτελεί ειδική κατηγορία του ΕΠΑΔ καθώς βελτιώνει τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία με αποτέλεσμα να συντάσσονται πιο ποιοτικοί και κατανοητοί νόμοι.

Λίγα Λόγια για την Καλή Νομοθέτηση

Η Καλή Νομοθέτηση είναι η πολιτική διαμόρφωσης αρχών, μέσων και εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους. Στόχος της Καλής Νομοθέτησης είναι να παράγονται ποιοτικοί νόμοι που να επιβάλλουν τα απολύτως απαραίτητα διοικητικά βάρη σε πολίτες και επιχειρήσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός της ρύθμισης. Ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα που είχε σαν αντικείμενο την Καλή Νομοθέτηση ήταν ο ν. 4048/2012, ο οποίος δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το 2019, οι διατάξεις για την καλή νομοθέτηση εκσυγχρονίστηκαν και ενσωματώθηκαν στο Κεφάλαιο Γ' του Μέρους Γ' του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Σημαντικό κομμάτι της Καλής Νομοθέτησης είναι οι αναλύσεις επιπτώσεων της νομοθεσίας (impact assessments), στις οποίες αναλύονται με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους οι επιπτώσεις της νομοθεσίας στην οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς κ.α. Στην Ελλάδα η ανάλυση επιπτώσεων θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2010, ως μια ακόμη συνοδευτική έκθεση στα σχέδια νόμων. Με το άρθρο 62 του ν. 4622/2019 ενοποιήθηκαν όλες οι συνοδευτικές εκθέσεις σε μια Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης. 

Αρμόδια για την Καλή Νομοθέτηση στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει δράσεις Καλής Νομοθέτησης 

Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας

Απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ιδίως στα στελέχη των Υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και στα μέλη των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας. Το εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη: Το πρώτο μέρος αναπτύσσει τις γενικές αρχές καλής νομοθέτησης, το δεύτερο μέρος αποτελεί έναν τεχνικό οδηγό καλής νομοθέτησης ενώ το τρίτο μέρος εξετάζει τα επιμέρους στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία, ποσοτική και ποιοτική, τεκμηρίωση των συνεπειών - θετικών ή αρνητικών - της κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας. Το Εγχειρίδιο διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί έναν Οδηγό Συμπλήρωσης των οκτώ ενοτήτων της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, με τον οποίο παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του περιεχομένου. Το δεύτερο μέρος συνιστά το Υπόδειγμα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενότητες από τις οποίες απαρτίζεται βάσει του νόμου.

Ψηφιοποίηση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης

Δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).

Σύστημα Ροής Ψηφιακών Υπογραφών των Προεδρικών Διαταγμάτων

Ανασχεδιασμός διαδικασίας και δημιουργία εφαρμογής με τη χρήση των ανάλογων φορμών και διαδικασιών, έτσι ώστε να υποστηρίζει την υλοποίηση των δύο ροών ψηφιακών υπογραφών Προεδρικών Διαταγμάτων, η κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετικά βήματα, χρήστες και έγγραφα που εμπλέκονται.

Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης

Η Εθνική Πύλη Κωδικοποίηση θα αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό, και αφετέρου την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα τυποποιείται το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, και θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης. Στόχος του έργου είναι η διάθεση έγκυρης πληροφορίας επί της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό, η υποστήριξη της στρατηγικής και των πολιτικών για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, καθώς και η συστηματική ένταξη τους σε σύνολο κανόνων δικαίου.