Καλή Νομοθέτηση

Αφορά σε όλες τις δράσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της νομοθέτησης και της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου να φτιάχνονται καλύτεροι νόμοι και κανονιστικά κείμενα

Καλή Νομοθέτηση

Ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία με την οποία η κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω της θέσπισης γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου, στα πεδία είτε των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, είτε της οικονομίας, ώστε να απαλειφθούν ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. δίκαιο περιβάλλοντος), καθώς και η μη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς στην παραγωγή και διακίνηση δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών (π.χ. δίκαιο ανταγωνισμού). Για παράδειγμα, εάν η κυβερνητική πολιτική είναι η ισότητα των φύλων, ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι η απόφαση να εξισωθούν οι αμοιβές όσων εργάζονται στην ίδια θέση ανεξαρτήτως φύλου. Αντίστοιχα, εάν η κυβερνητική πολιτική είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι η απόφαση να αντιμετωπισθούν οι δραστηριότητες που συμβάλλουν στην πρόκληση περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Καλή νομοθέτηση είναι η πολιτική διαμόρφωσης αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους. Για παράδειγμα, προκειμένου να επιτευχθεί η εξίσωση των αμοιβών όσων παρέχουν εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου, θεσπίζεται ρύθμιση που εισάγει την υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλλουν ίσες αμοιβές και παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αξιώσουν αποζημίωση, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής. Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η περιβαλλοντική μόλυνση προτείνεται ρύθμιση που επιβάλλει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, η δραστηριότητα των οποίων υποβαθμίζει το περιβάλλον.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας

Απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ιδίως στα στελέχη των Υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και στα μέλη των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας. Το εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη: Το πρώτο μέρος αναπτύσσει τις γενικές αρχές καλής νομοθέτησης, το δεύτερο μέρος αποτελεί έναν τεχνικό οδηγό καλής νομοθέτησης ενώ το τρίτο μέρος εξετάζει τα επιμέρους στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας

Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία, ποσοτική και ποιοτική, τεκμηρίωση των συνεπειών - θετικών ή αρνητικών - της κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας. Το Εγχειρίδιο διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί έναν Οδηγό Συμπλήρωσης των οκτώ ενοτήτων της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, με τον οποίο παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του περιεχομένου. Το δεύτερο μέρος συνιστά το Υπόδειγμα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενότητες από τις οποίες απαρτίζεται βάσει του νόμου.

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης

Ψηφιοποίηση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (Σε εξέλιξη)

Δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).

Σύστημα Ροής Ψηφιακών Υπογραφών των Προεδρικών Διαταγμάτων (Σε εξέλιξη)

Ανασχεδιασμός διαδικασίας και δημιουργία εφαρμογής με τη χρήση των ανάλογων φορμών και διαδικασιών, έτσι ώστε να υποστηρίζει την υλοποίηση των δύο ροών ψηφιακών υπογραφών Προεδρικών Διαταγμάτων, η κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετικά βήματα, χρήστες και έγγραφα που εμπλέκονται.

Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης (σε εξέλιξη)

Η Εθνική Πύλη Κωδικοποίηση θα αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό, και αφετέρου την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα τυποποιείται το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, και θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης.

Στόχος του έργου είναι η διάθεση έγκυρης πληροφορίας επί της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό, η υποστήριξη της στρατηγικής και των πολιτικών για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, καθώς και η συστηματική ένταξη τους σε σύνολο κανόνων δικαίου.