Επιχειρηματική Δραστηριότητα

31 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 5 από 31 δράσεις
Σε εξέλιξη

Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες, το οποίο: - θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των πληροφοριών (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. - θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, χημικών υπηρεσιών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ)."

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο τω προ-τελψωνειακών διαδικασιών που αφορούν σε επιχειρήσεις

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής 

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, της οικονομικής δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αρ. 20/2018 (Β’ 1929).

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επιχειρηματικότητας βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις 18/1/2022.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που σφορούν στον ευρύτερο κύκλο ζωής μια επιχείρησης

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βάσει της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Προγραμματική Συμφωνία που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις 07/10/2021."

Σχετιζόμενες διαδικασίες: "Διαδικασίες του ευρύτερου κύκλου ζωής ενός πλοίου Διαδικασίες Είσπραξης Λιμενικών και Φαρικών Τελών Διαδικασίες που παρέχονται από το Ν.Α.Τ. Διαδικασίες που σχετίζονται με τη Νησιωτικότητα και τη διευκόλυνση των κατοίκων μκιρών νησιωτικών δήμων"

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα του Τουρισμού βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ των Γενικών Γραμματέων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στις 30/08/2021.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας, σε επιχειρηματικές- οικονομικές δραστηριότητες του τομέα του τουρισμού. Διαδικασίες που αφορούν στην γνωστοποίηση λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο του Τουρισμού και σε λοιπές διαδικασίες αρμοδιότητας ΕΥΠΑΤΕ Διαδικασίες που αφορούν στις οδικές τουριστικές μεταφορές, όπως υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων ή επιχειρήσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) κ.α Διαδικασία χωροθέτησης των Τουριστικών Λιμένων.

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις