Κωδικοποιήσεις

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας (νομοθετική ή διοικητική) αποτελεί ειδική κατηγορία του ΕΠΑΔ καθώς βελτιώνει τις διοικητικές διαδικασίες μέσα από τη μείωση και τον εξορθολογισμό του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.

Λίγα λόγια για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας

Η κωδικοποίηση ρυθμίζεται από το άρθρο 65 του ν. 4622/2019 (Α' 133). Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αφορά: (α) στην αναδιάρθρωση διατάξεων, (β) στην απαλοιφή κατηργημένων διατάξεων ή μεταβατικών διατάξεων χωρίς πεδίο εφαρμογής, (γ) στην αναδιατύπωση διατάξεων σε εύληπτη γλώσσα και (δ) στην προσαρμογή διατάξεων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων.

Η διοικητική κωδικοποίηση είναι ειδική μορφή κωδικοποίησης με στόχο τη συστηματική συγκέντρωση στο κωδικοποιητικό κείμενο όλων των διατάξεων νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα που ισχύουν, χωρίς ωστόσο να εντάσσονται οι κωδικοποιημένες διατάξεις σε ενιαίο κείμενο και χωρίς να καταργούνται.

Για τις Κωδικοποιήσεις έχει δημοσιευτεί το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

Η Κ.Ε.Κ., η οποία συστάθηκε με τον νόμο 4622/2019 και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, είναι το αρμόδιο όργανο για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της νομοθεσίας.

Για τον σκοπό αυτό δύναται α) να συνεργάζεται με τη Βουλή, τον νομικό κόσμο, τους διάφορους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και άλλους εμπειρογνώμονες, καθώς και να καλεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, β) να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση των πεδίων του δικαίου και γ) να ζητεί κάθε πληροφορία ή στοιχείο από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τα παρέχουν.

Η Κ.Ε.Κ. είναι επίσης υπεύθυνη για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Κωδικοποίησης, που εντάσσεται στο Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικού Έργου και εγκρίνεται στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου.

Ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει Κωδικοποιήσεις

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδοµεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών

Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους

Διοικητική Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας

Διοικητική Κωδικοποίηση του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχική Υγεία

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης

Στο έργο αυτό περιέχεται η Ελληνική Νομοθεσία από τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 1833, κατανεμημένη σε 40 «Θεματικές Ενότητες». Η κάθε Θεματική Ενότητα υποδιαιρείται σε «Κεφάλαια» και κάθε Κεφάλαιο υποδιαιρείται σε «Θέματα», όπου εντάσσεται χρονολογικά ταξινομημένη η σχετική νομοθεσία. Το έργο περιλαμβάνει επίσης, αριθμητικό και αλφαβητικό ευρετήριο. Ο Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης έχει τεράστια ιστορική αξία και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αναμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της πολυνομίας και των ζητημάτων εσωτερικής συνοχής.

Επισκεφθείτε τον Ραπτάρχη

Πανδέκτης

Ο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» αφορά στην έκδοση του έργου «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων». Δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και ενημερώνεται διαρκώς μέσω σημαντικών μεθοδολογικών και λειτουργικών εργαλείων.

Επισκεφθείτε τον «Πανδέκτη»