Κωδικοποιήσεις

Η Κωδικοποίηση, αποτελεί ειδική κατηγορία δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ. Διακρίνεται σε Νομοθετική Κωδικοποίηση και Διοικητική Κωδικοποίηση.

Κωδικοποιήσεις

Νομοθετική Κωδικοποίηση

Κατά την νομοθετική κωδικοποίηση (Άρθρο 65, παρ.1, ν. 4622/2019) λαμβάνει χώρα, κατά περίπτωση:
(α) αναδιάρθρωση διατάξεων,
(β) απαλοιφή των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον,
(γ) αναδιατύπωση των κειμένων σε εύληπτη γλώσσα,
(δ) προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το ισχύον οργανωτικό σχήμα.

Διοικητική Κωδικοποίηση

Η κωδικοποίηση μπορεί να πάρει και τη μορφή συγκέντρωσης στο κωδικοποιητικό κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όμως ένταξη των κωδικοποιημένων διατάξεων σε ενιαίο κείμενο και χωρίς κατάργησή τους (διοικητική κωδικοποίηση, άρθρο 65, παρ.1, ν. 4622/2019). Η διοικητική κωδικοποίηση σκοπεύει στη συστηματική συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και όχι στη συστηματοποίησή τους σε ενιαίο κείμενο. Οι διατάξεις που συγκεντρώνονται παραμένουν σε ισχύ στα επιμέρους νομοθετήματα.

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας είναι η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).

Η Κ.Ε.Κ. έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4622/2019 (Α΄133) και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης δυνάμει του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 (Α΄236). Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη τα οποία δύνανται να είναι συνταξιούχοι δικαστές, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.

Η Κ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση κωδίκων καθώς και για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας, και προς τον σκοπό αυτό δύναται: α) να συνεργάζεται με τη Βουλή, τον νομικό κόσμο, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και άλλους εμπειρογνώμονες, να καλεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, (β) να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση πεδίων του δικαίου, (γ) να ζητεί κάθε πληροφορία ή στοιχείο από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα οι οποίες έχουν την υποχρέωση να τα παρέχουν.

Η Κ.Ε.Κ. είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος κωδικοποίησης, το οποίο εντάσσεται στο Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικού Έργου, που εγκρίνεται στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου.

Έργο της Κ.Ε.Κ.

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας

Κωδικοποιήσεις

  1. Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδοµεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών (ν. 4948/2022, Α’ 125).
  2. Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών (ν. 4939/2022, Α΄ 111).
  3. Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (ν. 4832/2021, Α΄ 172).
  4. Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220).
  5. Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 103/2021, Α΄ 255).
  6. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους (π.δ. 15/2022, Α΄ 39).
  7. Διοικητική Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας
  8. Διοικητική Κωδικοποίηση του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχική Υγεία
  9. Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης

Το Έργο αυτό περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1833) κατανεμημένη σε 40 Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματική Ενότητα υποδιαιρείται σε Κεφάλαια και κάθε Κεφάλαιο σε Θέματα. Σε κάθε Θέμα εντάσσεται η σχετική νομοθεσία χρονολογικά ταξινομημένη. Το έργο περιλαμβάνει επίσης αριθμητικό και αλφαβητικό ευρετήριο.

Πλην της τεράστιας ιστορικής του αξίας, το έργο του Δ.Κ.Ν. – Ρ. έχει τη δυναμική να αποτελέσει στις μέρες μας το σημαντικότερο εργαλείο για την αναμόρφωση και αποκάθαρση της Ελληνικής νομοθεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυνομία και η έλλειψη εσωτερικής συνοχής που χαρακτηρίζουν το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα.

Επισκεφθείτε τον Ραπτάρχη

Πανδέκτης

Στην εποχή της υγειονομικής κρίσης προχώρησε η έκδοση του έργου «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων“ και ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ακολουθώντας τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί.