Κράτος / Διοίκηση / Οργάνωση

9 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 5 από 9 δράσεις
Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα ττων ενδοδιοικητικών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης βάσει της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Προγραμματική Συμφωνία που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για την Απλούστευση Διαδικασιών στις 02/11/2021."

Σχετιζόμενες διαδικασίες: "Διαδικασίες που υπάγονται στο ν. 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Διαδικασίες εγγραφής, καταχώρισης και τήρησης της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών Διαδικασίες που σχετίζονται με την αρχειακή πολιτική του Δημοσίου.Διαδικασίες πληροφόρησης των Δημοσίων Υπαλλήλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και λοιπά εργασιακά ζητήματα."

Αποδέκτες: Δημόσιο

Ολοκληρώθηκε

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr)

Απλούστευση Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση Πληροφόρηση

Υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους η οποία φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών και περιφερειών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.Στην αρχική υλοποίηση το gov.gr συγκέντρωσε το σύνολο των υπηρεσιών (503) που παρέχονταν εκείνη τη στιγμή ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα.

Αποδέκτες:

Σε εξέλιξη

Εφαρμογή για την παρακολούθηση ροής των ΠΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Προμήθεια λογισμικού το οποίο θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα, με τη σχεδιάση των ανάλογων φορμών και διαδικασιών, έτσι ώστε να υποστηρίζει την υλοποίηση των δύο ροών ψηφιακών υπογραφών Προεδρικών Διαταγμάτων, η κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετικά βήματα, χρήστες και έγγραφα που εμπλέκονται

Αποδέκτες: Δημόσιο

Σε εξέλιξη

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Δράση που διακρίνεται σε: 1) Ανασχεδιασμό, Απλούστευση και Μοντελοποίηση ροών του Εθνικού Τυπογραφείου που αφορούν στις διεργασίες υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών (σχεδιασμός, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή άλλων εργασιών όπως εκδόσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) εκ μέρους του ΕΤ. 2) Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου"

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Οι διαδικασίες υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών (σχεδιασμός, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή άλλων εργασιών όπως εκδόσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) εκ μέρους του ΕΤ

Αποδέκτες: Δημόσιο

Ολοκληρώθηκε

Νέος Ραπτάρχης (Διοικητική Κωδικοποίηση)

Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση

Ψηφιοποίηση του Ραπτάρχη, έργου που περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1833) κατανεμημένη σε 40 Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματική Ενότητα υποδιαιρείται σε Κεφάλαια και κάθε Κεφάλαιο σε Θέματα. Σε κάθε Θέμα εντάσσεται η σχετική νομοθεσία χρονολογικά ταξινομημένη.

Αποδέκτες: Όλοι