Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 151 - 153 από 153 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιοποίηση της φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές από το Δημόσιο

  Μάρτιος 2020
  Ψηφιοποίηση
  Υλοποίηση εφαρμογής μέσω του για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σταδιακά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο των διαδικασιών για τις οποίες απαιτείται η υποβολή φορολογικής ενημερότητας
  Αποδέκτες: Όλοι
  Σε εξέλιξη

  Ψηφιοποίηση της Αναλύσης Επιπτώσεων Συνεπειών Ρύθμισης

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την ΑΣΡ. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).
  Αποδέκτες: Δημόσιο
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιοποίηση της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

  Ιανουάριος 2023
  Ψηφιοποίηση

  Δημιουργία πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr), μέσω της οποίας υλοποιείται ψηφιακά η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και χωρίς την ανάγκη για έκδοση ειδικού πληρεξουσίου ή βεβαίωσης γνησίου υπογραφής.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

  Αποδέκτες: Πολίτες