Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 151 - 152 από 152 δράσεις
Σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση της Αναλύσης Επιπτώσεων Συνεπειών Ρύθμισης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση
Δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την ΑΣΡ. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).
Αποδέκτες: Δημόσιο
Ολοκληρώθηκε

Ψηφιοποίηση της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

Ιανουάριος 2023
Ψηφιοποίηση

Δημιουργία πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr), μέσω της οποίας υλοποιείται ψηφιακά η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και χωρίς την ανάγκη για έκδοση ειδικού πληρεξουσίου ή βεβαίωσης γνησίου υπογραφής.

Σχετιζόμενες διαδικασίες:

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Αποδέκτες: Πολίτες