Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 16 - 20 από 131 δράσεις
Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα ττων ενδοδιοικητικών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης βάσει της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Προγραμματική Συμφωνία που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για την Απλούστευση Διαδικασιών στις 02/11/2021."

Σχετιζόμενες διαδικασίες: "Διαδικασίες που υπάγονται στο ν. 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Διαδικασίες εγγραφής, καταχώρισης και τήρησης της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών Διαδικασίες που σχετίζονται με την αρχειακή πολιτική του Δημοσίου.Διαδικασίες πληροφόρησης των Δημοσίων Υπαλλήλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και λοιπά εργασιακά ζητήματα."

Αποδέκτες: Δημόσιο

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις 18/1/2022.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Αποδέκτες: Όλοι

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Έναρξης Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 96.04.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας ων μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Δραστηριοτήτων Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών», και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Δραστηριοτήτων Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις