Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 29 μετρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Διαδικασίες έκδοσης των υπηρεσιακών μεταβολών στο Δημόσιο Τομέα.

  Ομάδα Στόχος: #Δημόσιο

  Mέτρηση Διοικητικών Βαρών με το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους για τις διαδικασίες έκδοσης των υπηρεσιακών μεταβολών στο Δημόσιο Τομέα (προ απλούστευσης και μετά απλούστευσης)

  Σε εξέλιξη

  Υποβολή αίτησης για πρόσληψη και πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα για προσωπικό δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ.

  Ομάδα Στόχος: #Δημόσιο

  Μέτρηση διοικητικών βαρών για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πρόσληψη και πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα για προσωπικό δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ (προ απλούστευσης και μετά απλούστευσης του ν. 4765/2021

  Σε εξέλιξη

  Συμμετοχή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016.

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Μέτρηση Διοικητικών Βαρών των διαδικασιών συμμετοχής σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016, και ειδικότερα σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα για την ανάθεση και εκτέλεση σύμβασης και χρήση των προβλεπόμενων μέσων για την επίλυση των διαφορών στο προδικαστικό στάδιο.

  Έκδοση άδειας αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) ή/ και ξιφία (Xiphias gladius SWO)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2023 2023

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) ή/ και ξιφία (Xiphias gladius SWO) για φυσικά και νομικά πρόσωπα

  Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2023 2023

  Η διαδικασία αφορα στη σύσταση Ναυτιλιακή Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και την καταχώρισή της στο μητρώο ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής.