Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 6 - 10 από 131 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Αποδέκτες: Πολίτες

Σε εξέλιξη

Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες, το οποίο: - θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των πληροφοριών (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. - θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, χημικών υπηρεσιών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ)."

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο τω προ-τελψωνειακών διαδικασιών που αφορούν σε επιχειρήσεις

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης της άδειας οδήγησης με νέου τύπου ή έκδοσης αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 396171 Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλεια 118191 Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς 243127 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής 

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, της οικονομικής δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αρ. 20/2018 (Β’ 1929).

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 28/3/2022.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες σχετικές με: Τρόφιμα / Ελαιοκομία Αλιεία Την καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας,

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις, Πολίτες