Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 29 δράσεις
  Σε εξέλιξη

  Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες, το οποίο: - θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των πληροφοριών (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. - θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, χημικών υπηρεσιών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο τω προ-τελψωνειακών διαδικασιών που αφορούν σε επιχειρήσεις
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής 

  Σεπτέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, της οικονομικής δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αρ. 20/2018 (Β’ 1929).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επιχειρηματικότητας βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις 18/1/2022.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που σφορούν στον ευρύτερο κύκλο ζωής μια επιχείρησης
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης

  Ιανουάριος 2023
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δημιουργία πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr) μέσω της οποίας θα γίνεται ψηφιακά η διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρισης. Μέσω της πλατφόρμας θα ενημερώνεται η ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ για το σύνολο των πληροφοριών που απαιτείται και από τους δύο φορείς.

  Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, για να πραγματοποιηθεί η σύσταση της ατομικής επιχείρησης, ο επιτηδευματίας έπρεπε να μεταβεί στο επιμελητήριο και στον ΕΦΚΑ, έχοντας μαζί του όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να πραγματοποιήσει τις προεγγραφές αντίστοιχα. Στη 
  συνέχεια, ο επιτηδευματίας πήγαινε στην αντίστοιχη ΔΟΥ και με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, λάμβανε το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών από τη ΔΟΥ το οποίο, εν συνεχεία, το κατέθετε στο Επιμελητήριο και στο ΓΕΜΗ. Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αφορούσε στην υποβολή του πιστοποιητικού έναρξης εργασιών στον ΕΦΚΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύστασης ατομικής επιχείρησης.

  Η απλουστευμένη διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή της επιχείρησης όπου απαιτείται (ΓΕΜΗ, Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) ολοκληρώνονται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων.

  Δείτε περισσότερα

   

   

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Έναρξης Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 96.04.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας ων μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις