Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ), αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα καταγράφονται, αξιολογούνται, ανασχεδιάζονται, απλουστεύονται και εν γένει βελτιώνονται, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών που παρέχονται προς όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Η ΕΠΔΔ βασίζεται σε τρείς πυλώνες. Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος, το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας.

Τρείς πυλώνες, ένας στόχος

Τρείς αλληλένδετοι πυλώνες, λειτουργούν παράλληλα για την επίτευξη ενός στόχου: τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κράτους προς πολίτες, επιχειρήσεις αλλά και τη διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Εθνικό Μητρώο
Διαδικασιών-Μίτος

O “Μίτος” αποτελεί το κεντρικό, εθνικό αποθετήριο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου με στόχους την τυποποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και της νομικής ασφάλειας και τη βελτίωση της έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης από φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες καθώς και από δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Εθνικό Πρόγραμμα
Απλούστευσης Διαδικασιών

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την απελευθέρωση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας.

Παρατηρητήριο
Γραφειοκρατίας

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, υποστηρίζει την εθνική πολιτική διοικητικών διαδικασιών, μέσα από τη διενέργεια μετρήσεων για τις επιπτώσεις της ΕΠΔΔ στη μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας καθώς και μέσα από τη δημοσίευση σχετικών εκθέσεων και αναφορών τεκμηρίωσης.

Διαρκής και
Ολιστική Πολιτική

01
Η υφιστάμενη (as-is) διαδικασία απεικονίζεται στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
02
Προτεραιοποιούνται οι προς απλοποίηση διαδικασίες στο ΕΠΑΔ
03
Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας μετρά το διοικητικό φόρτο μίας διαδικασίας
04
Η νέα διαδικασία επικαιροποιείται στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Τελευταίες Ανακοινώσεις

29/06/2022

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) προχωρά με 8 νέες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις απλούστευσης

29/06/2022

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος»

Προσβάσιμο είναι πλέον το περιεχόμενο του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Μίτος»

29/06/2022

Μέτρηση Διοικητικών Βαρών

Ολοκληρώθηκε η μέτρηση Διοικητικών Βαρών