Αναρτήθηκε ο Απολογισμός Δράσεων της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών για τα έτη 2020-2021 στην πλατφόρμα diadikasies.gov.gr

Παρατηρητήριο logo

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα diadikasies.gov.gr ο απολογισμός δράσεων της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών για τα έτη 2020-2021. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί την έκθεση του του άρθρου 47
του ν. 4635/2019 και αφορά στην υλοποίηση δράσεων της πολιτικής για τις διοικητικές διαδικασίες, και ειδικότερα:

α) η εξέλιξη υλοποίησης του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών - «Μίτος» 

 β) η εξέλιξη υλοποίησης των δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Α.Δ. 

γ) οι μετρήσεις συνεπειών στα διοικητικά βάρη από διαδικασίες που απλουστεύθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Δ. και

 δ) κάθε άλλο σχετικό στοιχείο για την εφαρμογή της πολιτικής διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου και τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους

Δείτε περισσότερα