Λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
  • Τίτλος:

    Λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Ιούλ. 2022 - Νοέ. 2022
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (πριν)

Σύμφωνα με την προγενέστερη διαδικασία, για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να υποβάλει αίτηση για αναγγελία έναρξης ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, προκειμένου να του χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας. 

Μέτρηση (πριν)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 8.242 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Διοικητικό βάρος

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία

26%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €2.120 από συνολικό κόστος €8.242

Επιπλέον κόστη

Κόστος παραβόλων και ιατρικών πιστοποιητικών

74%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €6.122 από συνολικό κόστος €8.242

Περιγραφή (μετά)

Μετά την ψήφιση του άρθρου 5 του ν. 4795/2021, η διαδικασία άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης έχει υπαχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. Εναλλακτικά διεκπεραιώνεται μέσω 
του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ).

Μέτρηση (μετά)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 10.162 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Συλλογή εγγράφων και αποστολή μέσω gov.gr

40%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €4.040 από συνολικό κόστος €10.162

Παράβολα

60%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €6.122 από συνολικό κόστος €10.162

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση