Λειτουργία συνεργείων οχημάτων

Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
  • Τίτλος:

    Λειτουργία συνεργείων οχημάτων
  • Χρόνος Υλοποίησης:

    Ιούλ. 2022 - Νοέ. 2022
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, για την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να υποβάλει αίτηση για αναγγελία έναρξης δραστηριότητας και λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να του χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 230.706 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών

90%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €208.593 από συνολικό κόστος €230.706

Συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες

10%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €22.113 από συνολικό κόστος €230.706

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Μετά την ψήφιση του άρθρου 9 του ν. 4796/2021, η λειτουργία των συνεργείων οχημάτων έχει ενταχθεί
σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω του notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι 
προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέχρι την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Σημαντικό μέρος της απλούστευσης αποτελεί το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν μεταβαίνει στην αρμόδια υπηρεσία προκείμένου να υποβάλει αίτηση λειτουργίας και δεν έχει υποχρέωση να συνυποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, το οποία, ωστόσο, οφείλει να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 155.493 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών

98%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €153.036 από συνολικό κόστος €155.493

Αποστολή μέσω gov.gr

2%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €2.457 από συνολικό κόστος €155.493

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση