Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
  • Τίτλος:

    Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Νοέ. 2022 - Ιαν. 2023
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ ενοποίησης) διαδικασία, η οποία ίσχυε μέχρι τον Απρίλιο του 2021, για να εκδοθεί έκαστο από τα 25 πιστοποιητικά, έπρεπε ο πολίτης να μεταβεί στο οικείο Πρωτοδικείο, έχοντας μαζί του όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (ταυτοποιητικά έγγραφα) ώστε να υποβάλει αίτηση για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 10.548.739 ευρώ και αποτελείται από 3 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση αίτησης σε Πρωτοδικείο

63%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €6.684.037 από συνολικό κόστος €10.548.739

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος αίτησης, σύνταξη & υπογραφή πιστοποιητικού

8%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €812.679 από συνολικό κόστος €10.548.739

Παραλαβή πιστοποιητικού

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε Πρωτοδικείο

29%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €3.052.023 από συνολικό κόστος €10.548.739

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Με τη διαδικασία που ισχύει από τον Απρίλιο 2021 και έπειτα (με έναρξη ηλεκτρονικής διάθεσης της υπηρεσίας τον Ιούνιο 2021), αντί για τα 25 διακριτά πιστοποιητικά εκδίδεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, η έκδοση του οποίου ολοκληρώνεται πλήρως ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr ή του solon.gr (αναλόγως του πρωτοδικείου στo οποίo απευθύνεται η αίτηση).

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 2.650.287 ευρώ και αποτελείται από 3 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Συγκέντρωση δικαιολογητικών & κατάθεση αίτησης ψηφιακά

73%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €1.924.600 από συνολικό κόστος €2.650.287

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος αίτησης, σύνταξη & έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

25%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €660.559 από συνολικό κόστος €2.650.287

Παραλαβή πιστοποιητικού

Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται ψηφιακά με σύνδεση στο σύστημα.

2%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €65.129 από συνολικό κόστος €2.650.287

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση