Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
  • Τίτλος:

    Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Νοέ. 2022 - Ιαν. 2023
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ ενοποίησης) διαδικασία, η οποία ίσχυε μέχρι τον Απρίλιο του 2021, για να εκδοθεί έκαστο από τα 25 πιστοποιητικά, έπρεπε ο πολίτης να μεταβεί στο οικείο Πρωτοδικείο, έχοντας μαζί του όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (ταυτοποιητικά έγγραφα) ώστε να υποβάλει αίτηση για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 0 ευρώ και αποτελείται από 3 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση αίτησης σε Πρωτοδικείο

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος αίτησης, σύνταξη & υπογραφή πιστοποιητικού

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Παραλαβή πιστοποιητικού

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε Πρωτοδικείο

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Με τη διαδικασία που ισχύει από τον Απρίλιο 2021 και έπειτα (με έναρξη ηλεκτρονικής διάθεσης της υπηρεσίας τον Ιούνιο 2021), αντί για τα 25 διακριτά πιστοποιητικά εκδίδεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, η έκδοση του οποίου ολοκληρώνεται πλήρως ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr ή του solon.gr (αναλόγως του πρωτοδικείου στo οποίo απευθύνεται η αίτηση).

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 0 ευρώ και αποτελείται από 3 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Συγκέντρωση δικαιολογητικών & κατάθεση αίτησης ψηφιακά

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος αίτησης, σύνταξη & έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Παραλαβή πιστοποιητικού

Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται ψηφιακά με σύνδεση στο σύστημα.

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση