Δημοσιεύτηκε ο ν. 4961/2022 με τον οποίο θεσμοθετείται η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

27/07/2022
ΕΠΔΔ

Με τα άρθρα 67 έως 70 του ν. 4961/2022 (ΦΕΚ Α' 146), συγκροτείται θεσμικά η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών και τροποποιούνται οι διατάξεις των τριών πυλώνων της προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

ΕΠΔΔ logo

Με τα άρθρα 67 έως 70 του ν. 4961/2022 (ΦΕΚ Α' 146), συγκροτείται θεσμικά η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών και τροποποιούνται οι διατάξεις των τριών πυλώνων της προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Πιο συγκεκριμένα:

Προσδιορίζονται οι πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Π.Δ.Δ.), η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήτοι:

-το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», (πρώην Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, άρθρο 90 του ν. 4727/2020,) στο οποίο καταγράφονται όλες οι διοικητικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα,

-το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ., άρθρο 45 του ν.4635/2019), βάσει του οποίου επιλέγονται προς αξιολόγηση, ανασχεδιασμό, απλούστευση και ψηφιοποίηση οι διοικητικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα,

-το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας (άρθρο 47 του ν.4635/2019), το οποίο καταγράφει και παρακολουθεί την εξέλιξη της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα.

Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης μνημονίων συνεργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.ΠΑ.Δ., μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και των οικείων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή ιδρυμάτων.

Ενοποιούνται οι πολλαπλές αναφορές και εκθέσεις που υπήρχαν σε μια κεντρική που εκδίδεται στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.