Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

Μάρτιος 2021

Περιγραφή διαδικασίας μέτρησης

Το 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πιλοτική ex ante μέτρηση του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας με την μεθοδολογία που ανέπτυξε ο ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο του πρώτου πιλοτικού έργου ήταν ο υπολογισμός των διοικητικών βαρών που επιβαρύνουν τον επιχειρηματία για τη σύσταση μιας ατομικής επιχείρησης και η εκτίμηση της μείωσής τους μετά την εφαρμογή της νέας απλουστευμένης διαδιασίας. Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διεθνούς Τυπικού Μοντέλου Κόστους (ΤΜΚ – Standard Cost Model), με ιδιαίτερη αναφορά στο εγχειρίδιο ΟΟΣΑ.

Βάρος πριν την απλούστευση

€17.400.000
 1. 1

  Κόστος ανάθεσης της διεκπεραίωσης σε εξωτερικό συνεργάτη (δικηγόρο, λογιστή κλπ).

  Κόστος: €6.800.000

 2. 2

  ΓΕΜΗ (2 μεταβάσεις, προεγγραφή και εγγραφή)

  Κόστος: €3.000.000

 3. 3

  ΑΑΔΕ

  Κόστος: €4.100.000

 4. 4

  ΕΦΚΑ (2 μεταβάσεις, προεγγραφή και εγγραφή)

  Κόστος: €3.500.000

Βάρος μέτα την απλούστευση

€11.500.000
 1. 1

  Κόστος ανάθεσης της διεκπεραίωσης σε εξωτερικό συνεργάτη (δικηγόρο, λογιστή κλπ).

  Κόστος: €6.800.000

 2. 2

  ΓΕΜΗ (διαδικασία online)

  Κόστος: €2.500.000

 3. 3

  ΑΑΔΕ

  Κόστος: €2.200.000

 4. 4

  ΕΦΚΑ (διαδικασία online, δεν απαιτείται προεγγραφή)

  Κόστος: €0