Απόδοση ΑΜΚΑ κατά τη γέννηση

Μάρτιος 2022

Περιγραφή διαδικασίας μέτρησης

Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία, διενεργήθηκε από την Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη πιλοτική μέτρηση του κόστους της διαδικασίας απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε Νεογέννητα Άτομα και σύγκριση της προηγούμενης διαδικασίας δήλωσης σε ΚΕΠ με τη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία δήλωσης στο Μαιευτήριο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παλιά διαδικασία, προκειμένου να αποδοθεί ο ΑΜΚΑ σε ένα νεογέννητο, ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί σε ΚΕΠ, έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί του, ώστε να υποβληθεί, μέσω του πληροφοριακού συστήματος δήλωση για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει από τις 18 Φεβρουαρίου 2020 η απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα άτομα γίνεται μέσω της νέας ψηφιοποιημένης διαδικασίας δήλωσης γέννησης και ο πολίτης (συνήθως ο πατέρας) κάνει την αίτηση στο σημείο γέννησης του παιδιού, δηλαδή εντός του Μαιευτηρίου.

Βάρος πριν την απλούστευση

€1.048.688

Βάρος μέτα την απλούστευση

€495.938

Το συνολικό ετήσιο κόστος με την προηγούμενη διαδικασία υπολογίστηκε στα 1.048.688€/έτος.

Το νέο ετήσιο κόστος με τη χρήση της νέας ψηφιοποιημένης διαδικασίας, εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 495.938 €/έτος.

Συνεπώς το συνολικό ετήσιο κόστος (πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης) μειώνεται περίπου κατά 53%.

Ειδικότερα, το κόστος των πολιτών μειώνεται περίπου κατά 67%.

Από τους πολίτες (γονείς) υπολογίζεται ότι σώζονται περίπου 79.842 ώρες/έτος σε άσκοπες μετακινήσεις και ουρές στα ΚΕΠ.